FPT Telecom sẽ là đơn vị viễn thông tiên phong mảng dịch vụ ngân hàng số.