Thế giới sẽ có 45 tỷ camera vào năm 2022

Sự phát triển của công nghệ AI, VR và AR [...]