Văn phòng giao dịch FPT Telecom Hải Phòng

FPT Telecom Hải Phòng được thành lập và đi vào [...]