094 77 95 777

Công bố chất lượng

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MÀ FPT TELECOM ĐÃ THỰC HIỆN.

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông FPT Telecom qua các năm I.Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất 2016 Quý 1  Quý 2 xDSL Cáp quang  Quý 3 xDSL Cáp quang  Quý 4 xDSL Cáp quang2015 Quý 1 Quý 2  Quý 3  Quý 42014 Quý 1 Quý 2  Quý 3 Quý 42013 Quý 1 Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Quý 2 Quý 3 Quý 42012 Quý 1 Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Quý 2 Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Quý 3 Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Quý 4 Miền Bắc Miền Trung Miền NamII.Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất – dịch vụ điện thoại2016 Quý 1  Quý 2  Quý 3  Quý 42015 Quý 1 Quý 2  Quý 3  Quý 42014 Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 42013 Quý 1 Chi tiết các tỉnh Quý 2 Quý 3 Quý 42012 Quý 1 Chi tiết các tỉnh Quý 2 Chi tiết các tỉnh Quý 3 Chi tiết các tỉnh Quý 4 Chi tiết các tỉnh[...]

Read more...

Quy chuẩn va tiêu chuẩn kỹ thuật dịch vụ

I.Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ xDSL (dịch vụ truy nhập Internet xDSL), dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (QCVN 34:2014/BTTTT) do Viện Khoa học Kỹ thuật B­ưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ [...]

Read more...