09477.95.777

FPT Telecom » công nghệ

5 kỹ năng công nghệ cho thập kỷ mới quan trọng dành cho người làm IT

Bảo mật CNTT, phân tích dữ liệu và học máy, Unix... là những 5 kỹ năng công nghệ quan trọng mà người làm IT nên