Thời gian lắp đặt mạng FPT là bao lâu?

 Hỏi : Thời gian lắp đặt mạng FPT là bao lâu? Trả lời : -Thời gian triển khai lắp đặt của FPT theo quy đình