Thời gian lắp đặt mạng FPT là bao lâu?

 Hỏi : Thời gian lắp đặt mạng FPT là bao [...]